Menu

Abonnementsvoorwaarden

TPSC Cloud™

  • Abonnementsvoorwaarden
AbonnementsvoorwaardenAbonnementsvoorwaarden, versie 3.7

 

In de wetenschap zijnde dat:

TPSC diens klanten TPSC Cloud™ aanbiedt via publieke cloud infrastructuur;

De klant TPSC Cloud™ wenst te gebruiken via publieke cloud infrastructuur, alsmede andere diensten aangeboden door TPSC en de intentie heeft om onderliggende overeenkomst aan te gaan met TPSC;

Het de klant is toegestaan om een licentieovereenkomst af te sluiten voor applicaties van TPSC en voor applicaties ontwikkeld door  derden die compatibel zijn met TPSC Cloud™.

 

1. DEFINITIES

"Applicaties" betekent online en offline software producten die compatibel zijn met de TPSC Cloud™, beperkt tot de applicaties in licentie gegeven aan de klant.

"Applicatie aanbieder" betekent TPSC of enige andere derde partij, licentiegever of eigenaar van de applicatie in licentie gegeven aan de klant.

"Client software" betekent offline applicaties, zoals Cloud Connector, die worden geleverd door TPSC en die compatibel zijn met TPSC Cloud™.

"Malware" betekent virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of kwaadwillige codes, bestanden, scripts, agents of programma's.

"Procesgegevens" betekent alle elektronische data of informatie door de klant en/of derden ingebracht in de TPSC Cloud™ en applicaties.

"Publieke cloud infrastructuur" betekent computer infrastructuur - doorgaans een virtuele omgeving - als een dienst, samen met opslag en netwerk, aangeboden door een derde aanbieder als een dienst van derden.

"Diensten" betekent alle TPSC diensten en/of diensten van derden aangeboden door TPSC, daaruit voortvloeiende bepalingen en gerelateerde activiteiten. Wat betreft dit abonnement betekent het: Client software, TPSC Cloud™, applicaties, publieke cloud infrastructuur, zoals verder uiteengezet op het opdrachtformulier.

"Diensten van derden" betekent alle producten en diensten; zoals de publieke cloud infrastructuur, aangeboden door TPSC, daaruit voortvloeiende bepalingen en gerelateerde activiteiten, afkomstig van derden en wiens intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten zich niet bevinden bij TPSC.

"Algemene voorwaarden van derden" betekent de leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, waarborgvoorwaarden of andere voorwaarden aangaande relevante diensten van derden.

"TPSC" betekent The Patient Safety Company, Grecom International B.V., gevestigd te Alkmaar, Nederland.

"Diensten van TPSC" betekent alle producten en diensten, zoals TPSC Cloud™ (software), aangeboden door TPSC, daaruit voortvloeiende bepalingen en gerelateerde activiteiten die niet voortkomen van derden en wiens rechten liggen bij TPSC.

"Gebruikers" betekent individuelen die geautoriseerd zijn door de klant om TPSCCloud™ te gebruiken en die door de klant zijn voorzien van gebruikersidentificatie en wachtwoorden. Gebruikers kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, werknemers, consultants, aannemers en agenten, en derden met wie de klant zaken doet.

"Gebruikershandleiding" betekent de online handleiding omtrent TPSCCloud™ die van tijd tot tijd wordt vervangen door updates.

 

2. AANGEKOCHTE DIENSTEN

2.1 Levering van aangekochte diensten. TPSC zal de diensten aangekocht door de klant beschikbaar maken voor de klant in overeenstemming met deze overeenkomst, gedurende de abonnementsperiode zoals verduidelijkt staat op het opdrachtformulier.

 

3. GEBRUIK VAN DE TPSC CLOUD™

3.1 Verantwoordelijkheden van TPSC. TPSC zal commercieel redelijke inspanningen leveren om TPSCCloud™ en gelicencieerde applicaties via publieke cloud infrastructuur beschikbaar te maken 24 uur per dag, 7 dagen per week, met uitzondering van: (a) geplande down time (welke TPSC zoveel mogelijk zal plannen tijdens het weekend vanaf vrijdag 6:00 pm tot maandag 3:00 am C.E.T.), of (b) enige onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van TPSC, waaronder maar niet beperkt tot, natuurrampen, overheidsdaden, overstromingen, branden, aardbevingen, burgerlijke opstanden, terreurdaden, stakingen of ander arbeidsrechtelijke problemen (andere dan deze waarin de werknemer van de klant is betrokken), het wanpresteren of laattijdig presteren inzake diensten van derden, het wanpresteren of laattijdig presteren van internet service providers, of Denial-of-Service (DoS) aanvallen, explosies, stroomstoringen, netwerkstoringen, gebrek aan materialen, diefstal en/of logistieke problemen.

3.2 Bescherming van procesgegevens. TPSC zal een geschikte bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van procesgegevens handhaven zoals verder uitvoerig beschreven in het document ‘Betrouwbare infrastructuur’.

3.3 Verantwoordelijkheden van de klant. De klant zal (i) verantwoordelijk zijn voor de naleving van deze overeenkomst door de gebruikers (ii) verantwoordelijk zijn voor de accuraatheid, de kwaliteit en de legaliteit van procesgegevens en van de middelen waarmee de klant de procesgegevens heeft verworven, (iii) commercieel redelijke inspanningen leveren om ongeautoriseerde toegang tot of oneigenlijk gebruik van TPSC Cloud™ te voorkomen, en TPSC onmiddellijk inlichten van enige dergelijke ongeautoriseerde toegang of gebruik, en (iv) TPSC Cloud™ en applicaties enkel gebruiken in overstemming met de gebruikershandleiding en toepasselijke wetten en overheidsreguleringen, (v) zorg dragen voor, en is volledig verantwoordelijk voor, het naleven van de nodige licentievoorwaarden teneinde de installatie en/of implementatie van de applicaties wettig te laten plaatsvinden. De klant zal niet (a) TPSC Cloud™ beschikbaar maken voor iemand anders dan de gebruikers, (b) TPSC Cloud™ verkopen, wederverkopen, verhuren of leasen, (c) TPSC Cloud™ gebruiken om inbreukmakend, lasterlijk of anderzijds onwettig of verdacht materiaal op te slaan of over te brengen daarbij de privacy rechten van derden schendend, (d) TPSC Cloud™ gebruiken om “malware” op te slaan of over te brengen, (e) de integriteit of de performance van TPSC Cloud™ of daarin weergeven data van derden verstoren of verbreken, of (f) pogen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot TPSC Cloud™ of gerelateerde systemen of netwerken.

 

4. APPLICATIES

4.1 De verwerving van applicaties. Aanbieders van applicaties kunnen van tijd tot tijd applicaties beschikbaar maken voor de klant. Elke verwerving van een licentie door de klant van dergelijke applicaties, is exclusief tussen de klant en de aanbieder van de applicatie. TPSC waarborgt noch ondersteunt dergelijke applicaties, ongeacht of ze door TPSC al dan niet zijn aangeduid als "erkend", tenzij schriftelijk anderzijds is overeengekomen.

4.2 Applicaties en procesgegevens. Als de klant applicaties installeert of inschakelt voor gebruik middels de TPSC Cloud™, dan erkent de klant dat TPSC deze applicaties toegang mag verlenen tot procesgegevens in zoverre dit nodig is om dergelijke applicaties compatibel te maken met de TPSC CloudTM. TPSC is in geen geval verantwoordelijk voor enige openbaarmaking, wijziging of verwijdering van procesgegevens als gevolg van toegang tot deze gegevens door een dergelijke applicatie.

4.3 Applicaties, TPSC Cloud™ en publieke cloud infrastructuur. Als de klant applicaties installeert of inschakelt voor gebruik met diensten, dan autoriseert de klant TPSC om dergelijke applicaties en diens programma code te hosten, te kopiëren, over te brengen, te tonen en te wijzigen, enkel in zoverre nodig voor TPSC om TPSC CloudTM aan te bieden in overeenstemming met deze overeenkomst. De rechten inzake deze applicaties blijven bij de oorspronkelijke rechthebbenden en gaan in geen geval over op TPSC ingevolge deze overeenkomst.

4.4 Integratie. TPSC Cloud™ kan functionaliteiten bevatten die zijn ontwikkeld om samen te werken met andere applicaties. Om een dergelijke functionaliteit te gebruiken, kan van de klant worden gevraagd om via hun aanbieder toegang te verkrijgen tot dergelijke applicaties. Indien de aanbieder van een dergelijke applicatie stopt met het beschikbaar maken van diens applicatie teneinde samen te kunnen werken met de bijbehorende applicatie of met TPSC Cloud™, tegen redelijke voorwaarden, dan mag TPSC de aanbieding van dergelijke functionaliteit stopzetten, zonder dat de klant recht heeft op enige terugbetaling, tegoed of enige andere vergoeding.

 

5. DIENSTEN VAN DERDEN

5.1 Gebruik. TPSC heeft het recht om diensten van derden te gebruiken, zoals publieke cloud infrastructuur, in het kader van het voldoen aan diens verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

5.2 Algemene voorwaarden van derden. Wat betreft de diensten van derden die worden aangeleverd aan de klant, zijn naast deze voorwaarden de algemene voorwaarden van derden van toepassing. De algemene voorwaarden van derden zullen, in zoverre beschikbaar voor TPSC, op verzoek worden aangeboden. De algemene voorwaarden van derden zullen worden aangeleverd in hetzelfde format en taal als door TPSC ontvangen. De algemene voorwaarden van derden hebben voorrang op de andere voorwaarden van TPSC voor wat betreft de desbetreffende diensten van derden, tenzij anders aangegeven. In geval van een conflict tussen de overige voorwaarden van TPSC en de algemene voorwaarden van derden, heeft TPSC het recht om de conflicterende voorwaarden afkomstig uit de algemene voorwaarden van derden, toepasselijk dan wel niet toepasselijk te verklaren.

5.3 Voorziening. Wat betreft aangeboden diensten van derden, TPSC zal deze diensten aanbieden, ten hoogste volgens dezelfde voorwaarden als voorzien in de algemene voorwaarden van derden. Bijvoorbeeld, garantie volgens dezelfde voorwaarden als vermeld in de algemene voorwaarden van derden etc.

 

6. VERGOEDINGEN EN BETALING VAN AANGEKOCHTE DIENSTEN

6.1 Vergoedingen. De klant zal alle vergoedingen voldoen die zijn gespecificeerd op het opdrachtformulier. Betalingsverplichtingen zijn niet opzegbaar en betaalde vergoedingen zijn niet restitueerbaar. Abonnementsvergoedingen zijn gebaseerd op jaarlijkse perioden waarbij een periode begint op de afsluitdatum van het abonnement en eindigt op de daaropvolgende verjaardag.

6.2 Facturen en betaling. De klant zal TPSC een geldige inkooporder of een ander document verschaffen dat redelijke wijze aanvaardbaar is voor TPSC. Kosten worden op voorhand, jaarlijks doorbelast. TPSC zal de klant op voorhand factureren of in overeenstemming met het relevante opdrachtformulier. Tenzij anders staat vermeld op het opdrachtformulier, zijn gefactureerde diensten 30 dagen na factuurdatum opeisbaar. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen aan TPSC van volledige en juiste inkooporder(s), facturatie- en contactgegevens en het op de hoogte stellen van TPSC in geval van wijzigingen.

6.3 Achterstallige betalingen. Indien er betalingen van de klant zijn die niet op de vervaldatum zijn ontvangen, dan zal TPSC naar eigen inzicht, (a) €500,- in rekening brengen (voor het offline halen en reactiveren van het systeem, zie 6.4 Schorsing van de dienst en versnelling), of het wettelijk rentepercentage welk van de twee het laagst is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van betaling, en/of (b) op toekomstige abonnementsverlengingen en opdrachtformulieren betalingstermijnen die korter zijn dan deze vermeld in sectie 6.2 (facturen en betaling) van toepassing laten zijn.

6.4 Schorsing van de dienst en versnelling. Indien er een door de klant verschuldigd bedrag, volgens deze of enige andere overeenkomst betreffende de diensten van TPSC, 30 dagen of langer achterstallig is, mag TPSC, zonder diens overige rechten en (rechts)middelen te beperken, de klant diens onbetaalde betalingsverplichtingen versnellen zodat alle dergelijke verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn, en de diensten van TPSC aan de klant schorsen totdat alle verplichtingen volledig betaald zijn. TPSC zal de klant minstens 7 dagen voordat het account van de klant vervalt, kennis geven van dit feit, overeenkomstig sectie 13.2 (wijze van kennisgeving), alvorens tot schorsing van de diensten aan de klant over te gaan.

6.5 Geschillen inzake betaling. TPSC zal diens rechten overeenkomstig sectie 6.3 niet uitoefenen (achterstallige betalingen) noch 6.4 (schorsing van de dienst en versnelling) als de klant de toepasselijke kosten betwist op redelijke gronden en ter goeder trouw samenwerkt om met TPSC tot een oplossing te komen.

6.6 Belastingen. Tenzij anders vermeld omvatten de TPSC vergoedingen geen belastingen, heffingen, accijnzen of gelijkaardige overheidsinhoudingen van enige aard, inclusief maar niet beperkt tot meerwaarde, verkoop, gebruik of bronbelasting, te innen door enige lokale, landelijke, provinciale, federale of buitenlandse jurisdictie (gemeenschappelijk genaamd "belastingen") mee. De klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen geassocieerd met diens aankoop. Als TPSC de juridische verplichting heeft om belastingen te betalen of te innen waarvoor de klant volgens deze paragraaf verantwoordelijk is, dan zal het toepasselijke bedrag worden gefactureerd aan de klant en door hem worden betaald, tenzij de klant TPSC een geldig belastingvrijstellingscertificaat bezorgt dat is uitgereikt door de desbetreffende belastingheffende overheid. Voor alle duidelijkheid, TPSC is enkel verantwoordelijk voor belastingen verschuldigd op de inkomsten van TPSC, diens eigendom en diens werknemers.

6.7 Indexatie. TPSC heeft het recht om haar tarieven éénmaal per jaar, per 1 januari, bij te stellen op basis van de CBS index Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks 2010=100, volgens de daarvoor geldende categorie.

6.8. Prijsverhogingen. TPSC is naast hetgeen dat is bepaald in het vorige lid, gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst kostenstijgingen van lonen en toeleveranciers door te berekenen aan de klant. Een dergelijke prijsstijging geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele prijsverhogingen zullen door TPSC schriftelijke ter kennis van de klant worden gebracht.

 

7. EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Voorbehoud van rechten (inzake diensten). Met uitzondering van de beperkte rechten uitdrukkelijk toegekend hieronder, behoudt TPSC alle rechten, titels en belangen in en op de diensten, daarin inbegrepen alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Geen rechten worden toegekend aan de klant tenzij uitdrukkelijk in deze overeenkomst gestipuleerd.

7.2 Beperkingen. De klant zal (i) geen toegang tot de diensten of kopiën van TPSC Cloud™ verlenen aan enige derde partij, tenzij in deze overeenkomst of op het opdrachtformulier anderzijds bepaald, (ii) geen afgeleide werken creëren gebaseerd op TPSC Cloud™ tenzij toegelaten door deze overeenkomst; (iii) niet aanpassen, kopiëren, samenstellen of spiegelen van enig deel of inhoud van TPSC Cloud™, anders dan het kopiëren of samenstellen op het eigen intranet van de klant of anderzijds voor eigen interne bedrijfsdoelen van de klant, (iv) niet TPSC Cloud™ of applicaties reverse engineeren of decompileren (v) niet andere partijen toegang geven tot TPSC Cloud™ met de bedoeling om (a) een competitief product of dienst te ontwikkelen, of (b) eigenschappen, functies of graphics van TPSC CloudTM te kopiëren (vi) geen sublicenties verlenen voor de TPSC Cloud™software of de TPSC Cloud™ software anderzinds beschikbaar stellen aan derden, bijvoorbeel door middel van verhuur, Software-as-a-Service of het doorverkopen van modellen of anderzinds.

7.3 Procesgegevens. Met uitzondering van de beperkte rechten toegekend door de klant in deze, verwerft TPSC geen rechten, titels noch belangen van de klant of van de klant diens licentiegevers door deze overeenkomst in of op enige procesgegevens, daarin inbegrepen enige intellectuele eigendomsrechten.

7.4 Suggesties. TPSC zal een royalty-vrije, wereldwijde, onherroepelijke en eeuwigdurende licentie tot gebruik en incorporatie in TPSC Cloud™ verwerven inzake suggesties, verbeterverzoeken, aanbevelingen of andere feedback komende van de klant, inclusief gebruikers, aangaande de werking van TPSC Cloud™.

 

8. GEHEIMHOUDING

8.1 Definitie van confidentiële informatie. Zoals gebruikt in deze overeenkomst, betekent "confidentiële informatie" alle informatie bekendgemaakt door de ene partij ("de bekendmakende partij") aan de andere partij (“de ontvangende partij”), mondeling dan wel schriftelijk, die is aangeduid als confidentieel of die redelijkerwijs moet worden begrepen als zijnde confidentieel gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van de bekendmaking. Confidentiële informatie van de klant zal de procesgegevens omvatten; confidentiële informatie van TPSC zal TPSC Cloud™ en andere diensten van TPSC omvatten; en confidentiële informatie van beide partijen zal de voorwaarden van deze overeenkomst en alle opdrachtformulieren, business en marketing plannen, technologische en technische informatie, product plannen en ontwerpen en bekendgemaakte bedrijfsprocessen omvatten. Niettemin zal confidentiële informatie (andere dan procesgegevens) geen informatie omvatten die (i) bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige (geheimhoudings-)verplichting van de bekendmakende partij, (ii) reeds bekend was bij de ontvangende partij vóór de bekendmaking door de bekendmakende partij zonder schending van enige (geheimhoudings)verplichting wat betreft de bekendmakende partij, (iii) is bekend geraakt door een derde partij zonder schending van enige (geheimhoudings)verplichting wat betreft de bekendmakende partij, of (iv) onafhankelijk door de ontvangende partij is ontwikkeld.

8.2 Bescherming van confidentiële informatie. De ontvangende partij zal hetzelfde niveau van zorg hanteren als datgene wat hij zelf toepast teneinde de confidentialiteit van diens eigen confidentiële informatie van gelijkwaardige aard te beschermen (maar in geen geval minder dan een redelijk niveau van zorg) (i) confidentiële informatie van de bekendmakende partij niet gebruiken voor een doel dat buiten de strekking van deze overeenkomst ligt, en (ii) tenzij schriftelijk toegelaten door de bekendmakende partij, de toegang tot confidentiële informatie van de bekendmakende partij beperken tot die werknemers, aannemers en agenten die dergelijke toegang nodig hebben voor doelstellingen in overeenstemming met deze overeenkomst en die een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend met de ontvangende partij die bepalingen omvatten die minimaal gelijkwaardig zijn aan de bepalingen in deze overeenkomst. Geen van beide partijen zal de voorwaarden van deze overeenkomst of van het opdrachtformulier bekendmaken aan enige derde partij, met uitzondering van hun juridische raadsman(nen) en boekhouders, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

8.3 Gedwongen openbaarmaking. De ontvangende partij mag confidentiële informatie van de bekendmakende partij bekend maken indien dit is verplicht door de wet, met dien verstande dat de ontvangende partij de bekendmakende partij hier van tevoren op de hoogte stelt (in zoverre dit wettelijk is toegestaan) en redelijke hulp verleent, op kosten van de bekendmakende partij, als de bekendmakende partij wenst te protesteren tegen de bekendmaking. Als de ontvangende partij door de wet is verplicht om de confidentiële informatie van de bekendmakende partij bekend te maken in het kader van een burgerlijke procedure waarin de bekendmakende partij in het geding is, en de bekendmakende partij protesteert niet tegen de bekendmaking, dan zal de bekendmakende partij de ontvangende partij terugbetalen inzake diens redelijke kosten aangaande het verzamelen en toegang verlenen tot zulke confidentiële informatie.