Skip to content

Abonnementsvoorwaarden, versie 3.7

In de wetenschap zijnde dat:

TPSC diens klanten TPSC Cloud™ aanbiedt via publieke cloud infrastructuur;

De klant TPSC Cloud™ wenst te gebruiken via publieke cloud infrastructuur, alsmede andere diensten aangeboden door TPSC en de intentie heeft om onderliggende overeenkomst aan te gaan met TPSC;

Het de klant is toegestaan om een licentieovereenkomst af te sluiten voor applicaties van TPSC en voor applicaties ontwikkeld door  derden die compatibel zijn met TPSC Cloud™.

 1. DEFINITIES

"Applicaties" betekent online en offline software producten die compatibel zijn met de TPSC Cloud™, beperkt tot de applicaties in licentie gegeven aan de klant.

"Applicatie aanbieder" betekent TPSC of enige andere derde partij, licentiegever of eigenaar van de applicatie in licentie gegeven aan de klant.

"Client software" betekent offline applicaties, zoals Cloud Connector, die worden geleverd door TPSC en die compatibel zijn met TPSC Cloud™.

"Malware" betekent virussen, wormen, tijdbommen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of kwaadwillige codes, bestanden, scripts, agents of programma's.

"Procesgegevens" betekent alle elektronische data of informatie door de klant en/of derden ingebracht in de TPSC Cloud™ en applicaties.

"Publieke cloud infrastructuur" betekent computer infrastructuur - doorgaans een virtuele omgeving - als een dienst, samen met opslag en netwerk, aangeboden door een derde aanbieder als een dienst van derden.

"Diensten" betekent alle TPSC diensten en/of diensten van derden aangeboden door TPSC, daaruit voortvloeiende bepalingen en gerelateerde activiteiten. Wat betreft dit abonnement betekent het: Client software, TPSC Cloud™, applicaties, publieke cloud infrastructuur, zoals verder uiteengezet op het opdrachtformulier.

"Diensten van derden" betekent alle producten en diensten; zoals de publieke cloud infrastructuur, aangeboden door TPSC, daaruit voortvloeiende bepalingen en gerelateerde activiteiten, afkomstig van derden en wiens intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten zich niet bevinden bij TPSC.

"Algemene voorwaarden van derden" betekent de leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, waarborgvoorwaarden of andere voorwaarden aangaande relevante diensten van derden.

"TPSC" betekent The Patient Safety Company, Grecom International B.V., gevestigd te Alkmaar, Nederland.

"Diensten van TPSC" betekent alle producten en diensten, zoals TPSC Cloud™ (software), aangeboden door TPSC, daaruit voortvloeiende bepalingen en gerelateerde activiteiten die niet voortkomen van derden en wiens rechten liggen bij TPSC.

"Gebruikers" betekent individuelen die geautoriseerd zijn door de klant om TPSCCloud™ te gebruiken en die door de klant zijn voorzien van gebruikersidentificatie en wachtwoorden. Gebruikers kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, werknemers, consultants, aannemers en agenten, en derden met wie de klant zaken doet.

"Gebruikershandleiding" betekent de online handleiding omtrent TPSCCloud™ die van tijd tot tijd wordt vervangen door updates.

 

2. AANGEKOCHTE DIENSTEN

2.1 Levering van aangekochte diensten. TPSC zal de diensten aangekocht door de klant beschikbaar maken voor de klant in overeenstemming met deze overeenkomst, gedurende de abonnementsperiode zoals verduidelijkt staat op het opdrachtformulier.

 

3. GEBRUIK VAN DE TPSC CLOUD™

3.1 Verantwoordelijkheden van TPSC. TPSC zal commercieel redelijke inspanningen leveren om TPSCCloud™ en gelicencieerde applicaties via publieke cloud infrastructuur beschikbaar te maken 24 uur per dag, 7 dagen per week, met uitzondering van: (a) geplande down time (welke TPSC zoveel mogelijk zal plannen tijdens het weekend vanaf vrijdag 6:00 pm tot maandag 3:00 am C.E.T.), of (b) enige onbeschikbaarheid veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van TPSC, waaronder maar niet beperkt tot, natuurrampen, overheidsdaden, overstromingen, branden, aardbevingen, burgerlijke opstanden, terreurdaden, stakingen of ander arbeidsrechtelijke problemen (andere dan deze waarin de werknemer van de klant is betrokken), het wanpresteren of laattijdig presteren inzake diensten van derden, het wanpresteren of laattijdig presteren van internet service providers, of Denial-of-Service (DoS) aanvallen, explosies, stroomstoringen, netwerkstoringen, gebrek aan materialen, diefstal en/of logistieke problemen.

3.2 Bescherming van procesgegevens. TPSC zal een geschikte bescherming van de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van procesgegevens handhaven zoals verder uitvoerig beschreven in het document ‘Betrouwbare infrastructuur’.

3.3 Verantwoordelijkheden van de klant. De klant zal (i) verantwoordelijk zijn voor de naleving van deze overeenkomst door de gebruikers (ii) verantwoordelijk zijn voor de accuraatheid, de kwaliteit en de legaliteit van procesgegevens en van de middelen waarmee de klant de procesgegevens heeft verworven, (iii) commercieel redelijke inspanningen leveren om ongeautoriseerde toegang tot of oneigenlijk gebruik van TPSC Cloud™ te voorkomen, en TPSC onmiddellijk inlichten van enige dergelijke ongeautoriseerde toegang of gebruik, en (iv) TPSC Cloud™ en applicaties enkel gebruiken in overstemming met de gebruikershandleiding en toepasselijke wetten en overheidsreguleringen, (v) zorg dragen voor, en is volledig verantwoordelijk voor, het naleven van de nodige licentievoorwaarden teneinde de installatie en/of implementatie van de applicaties wettig te laten plaatsvinden. De klant zal niet (a) TPSC Cloud™ beschikbaar maken voor iemand anders dan de gebruikers, (b) TPSC Cloud™ verkopen, wederverkopen, verhuren of leasen, (c) TPSC Cloud™ gebruiken om inbreukmakend, lasterlijk of anderzijds onwettig of verdacht materiaal op te slaan of over te brengen daarbij de privacy rechten van derden schendend, (d) TPSC Cloud™ gebruiken om “malware” op te slaan of over te brengen, (e) de integriteit of de performance van TPSC Cloud™ of daarin weergeven data van derden verstoren of verbreken, of (f) pogen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot TPSC Cloud™ of gerelateerde systemen of netwerken.

 

4. APPLICATIES

4.1 De verwerving van applicaties. Aanbieders van applicaties kunnen van tijd tot tijd applicaties beschikbaar maken voor de klant. Elke verwerving van een licentie door de klant van dergelijke applicaties, is exclusief tussen de klant en de aanbieder van de applicatie. TPSC waarborgt noch ondersteunt dergelijke applicaties, ongeacht of ze door TPSC al dan niet zijn aangeduid als "erkend", tenzij schriftelijk anderzijds is overeengekomen.

4.2 Applicaties en procesgegevens. Als de klant applicaties installeert of inschakelt voor gebruik middels de TPSC Cloud™, dan erkent de klant dat TPSC deze applicaties toegang mag verlenen tot procesgegevens in zoverre dit nodig is om dergelijke applicaties compatibel te maken met de TPSC CloudTM. TPSC is in geen geval verantwoordelijk voor enige openbaarmaking, wijziging of verwijdering van procesgegevens als gevolg van toegang tot deze gegevens door een dergelijke applicatie.

4.3 Applicaties, TPSC Cloud™ en publieke cloud infrastructuur. Als de klant applicaties installeert of inschakelt voor gebruik met diensten, dan autoriseert de klant TPSC om dergelijke applicaties en diens programma code te hosten, te kopiëren, over te brengen, te tonen en te wijzigen, enkel in zoverre nodig voor TPSC om TPSC CloudTM aan te bieden in overeenstemming met deze overeenkomst. De rechten inzake deze applicaties blijven bij de oorspronkelijke rechthebbenden en gaan in geen geval over op TPSC ingevolge deze overeenkomst.

4.4 Integratie. TPSC Cloud™ kan functionaliteiten bevatten die zijn ontwikkeld om samen te werken met andere applicaties. Om een dergelijke functionaliteit te gebruiken, kan van de klant worden gevraagd om via hun aanbieder toegang te verkrijgen tot dergelijke applicaties. Indien de aanbieder van een dergelijke applicatie stopt met het beschikbaar maken van diens applicatie teneinde samen te kunnen werken met de bijbehorende applicatie of met TPSC Cloud™, tegen redelijke voorwaarden, dan mag TPSC de aanbieding van dergelijke functionaliteit stopzetten, zonder dat de klant recht heeft op enige terugbetaling, tegoed of enige andere vergoeding.

 

5. DIENSTEN VAN DERDEN

5.1 Gebruik. TPSC heeft het recht om diensten van derden te gebruiken, zoals publieke cloud infrastructuur, in het kader van het voldoen aan diens verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

5.2 Algemene voorwaarden van derden. Wat betreft de diensten van derden die worden aangeleverd aan de klant, zijn naast deze voorwaarden de algemene voorwaarden van derden van toepassing. De algemene voorwaarden van derden zullen, in zoverre beschikbaar voor TPSC, op verzoek worden aangeboden. De algemene voorwaarden van derden zullen worden aangeleverd in hetzelfde format en taal als door TPSC ontvangen. De algemene voorwaarden van derden hebben voorrang op de andere voorwaarden van TPSC voor wat betreft de desbetreffende diensten van derden, tenzij anders aangegeven. In geval van een conflict tussen de overige voorwaarden van TPSC en de algemene voorwaarden van derden, heeft TPSC het recht om de conflicterende voorwaarden afkomstig uit de algemene voorwaarden van derden, toepasselijk dan wel niet toepasselijk te verklaren.

5.3 Voorziening. Wat betreft aangeboden diensten van derden, TPSC zal deze diensten aanbieden, ten hoogste volgens dezelfde voorwaarden als voorzien in de algemene voorwaarden van derden. Bijvoorbeeld, garantie volgens dezelfde voorwaarden als vermeld in de algemene voorwaarden van derden etc.

 

6. VERGOEDINGEN EN BETALING VAN AANGEKOCHTE DIENSTEN

6.1 Vergoedingen. De klant zal alle vergoedingen voldoen die zijn gespecificeerd op het opdrachtformulier. Betalingsverplichtingen zijn niet opzegbaar en betaalde vergoedingen zijn niet restitueerbaar. Abonnementsvergoedingen zijn gebaseerd op jaarlijkse perioden waarbij een periode begint op de afsluitdatum van het abonnement en eindigt op de daaropvolgende verjaardag.

6.2 Facturen en betaling. De klant zal TPSC een geldige inkooporder of een ander document verschaffen dat redelijke wijze aanvaardbaar is voor TPSC. Kosten worden op voorhand, jaarlijks doorbelast. TPSC zal de klant op voorhand factureren of in overeenstemming met het relevante opdrachtformulier. Tenzij anders staat vermeld op het opdrachtformulier, zijn gefactureerde diensten 30 dagen na factuurdatum opeisbaar. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig verschaffen aan TPSC van volledige en juiste inkooporder(s), facturatie- en contactgegevens en het op de hoogte stellen van TPSC in geval van wijzigingen.

6.3 Achterstallige betalingen. Indien er betalingen van de klant zijn die niet op de vervaldatum zijn ontvangen, dan zal TPSC naar eigen inzicht, (a) €500,- in rekening brengen (voor het offline halen en reactiveren van het systeem, zie 6.4 Schorsing van de dienst en versnelling), of het wettelijk rentepercentage welk van de twee het laagst is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag van betaling, en/of (b) op toekomstige abonnementsverlengingen en opdrachtformulieren betalingstermijnen die korter zijn dan deze vermeld in sectie 6.2 (facturen en betaling) van toepassing laten zijn.

6.4 Schorsing van de dienst en versnelling. Indien er een door de klant verschuldigd bedrag, volgens deze of enige andere overeenkomst betreffende de diensten van TPSC, 30 dagen of langer achterstallig is, mag TPSC, zonder diens overige rechten en (rechts)middelen te beperken, de klant diens onbetaalde betalingsverplichtingen versnellen zodat alle dergelijke verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn, en de diensten van TPSC aan de klant schorsen totdat alle verplichtingen volledig betaald zijn. TPSC zal de klant minstens 7 dagen voordat het account van de klant vervalt, kennis geven van dit feit, overeenkomstig sectie 13.2 (wijze van kennisgeving), alvorens tot schorsing van de diensten aan de klant over te gaan.

6.5 Geschillen inzake betaling. TPSC zal diens rechten overeenkomstig sectie 6.3 niet uitoefenen (achterstallige betalingen) noch 6.4 (schorsing van de dienst en versnelling) als de klant de toepasselijke kosten betwist op redelijke gronden en ter goeder trouw samenwerkt om met TPSC tot een oplossing te komen.

6.6 Belastingen. Tenzij anders vermeld omvatten de TPSC vergoedingen geen belastingen, heffingen, accijnzen of gelijkaardige overheidsinhoudingen van enige aard, inclusief maar niet beperkt tot meerwaarde, verkoop, gebruik of bronbelasting, te innen door enige lokale, landelijke, provinciale, federale of buitenlandse jurisdictie (gemeenschappelijk genaamd "belastingen") mee. De klant is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen geassocieerd met diens aankoop. Als TPSC de juridische verplichting heeft om belastingen te betalen of te innen waarvoor de klant volgens deze paragraaf verantwoordelijk is, dan zal het toepasselijke bedrag worden gefactureerd aan de klant en door hem worden betaald, tenzij de klant TPSC een geldig belastingvrijstellingscertificaat bezorgt dat is uitgereikt door de desbetreffende belastingheffende overheid. Voor alle duidelijkheid, TPSC is enkel verantwoordelijk voor belastingen verschuldigd op de inkomsten van TPSC, diens eigendom en diens werknemers.

6.7 Indexatie. TPSC heeft het recht om haar tarieven éénmaal per jaar, per 1 januari, bij te stellen op basis van de CBS index Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, reeks 2010=100, volgens de daarvoor geldende categorie.

6.8. Prijsverhogingen. TPSC is naast hetgeen dat is bepaald in het vorige lid, gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst kostenstijgingen van lonen en toeleveranciers door te berekenen aan de klant. Een dergelijke prijsstijging geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Eventuele prijsverhogingen zullen door TPSC schriftelijke ter kennis van de klant worden gebracht.

 

7. EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Voorbehoud van rechten (inzake diensten). Met uitzondering van de beperkte rechten uitdrukkelijk toegekend hieronder, behoudt TPSC alle rechten, titels en belangen in en op de diensten, daarin inbegrepen alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Geen rechten worden toegekend aan de klant tenzij uitdrukkelijk in deze overeenkomst gestipuleerd.

7.2 Beperkingen. De klant zal (i) geen toegang tot de diensten of kopiën van TPSC Cloud™ verlenen aan enige derde partij, tenzij in deze overeenkomst of op het opdrachtformulier anderzijds bepaald, (ii) geen afgeleide werken creëren gebaseerd op TPSC Cloud™ tenzij toegelaten door deze overeenkomst; (iii) niet aanpassen, kopiëren, samenstellen of spiegelen van enig deel of inhoud van TPSC Cloud™, anders dan het kopiëren of samenstellen op het eigen intranet van de klant of anderzijds voor eigen interne bedrijfsdoelen van de klant, (iv) niet TPSC Cloud™ of applicaties reverse engineeren of decompileren (v) niet andere partijen toegang geven tot TPSC Cloud™ met de bedoeling om (a) een competitief product of dienst te ontwikkelen, of (b) eigenschappen, functies of graphics van TPSC CloudTM te kopiëren (vi) geen sublicenties verlenen voor de TPSC Cloud™software of de TPSC Cloud™ software anderzinds beschikbaar stellen aan derden, bijvoorbeel door middel van verhuur, Software-as-a-Service of het doorverkopen van modellen of anderzinds.

7.3 Procesgegevens. Met uitzondering van de beperkte rechten toegekend door de klant in deze, verwerft TPSC geen rechten, titels noch belangen van de klant of van de klant diens licentiegevers door deze overeenkomst in of op enige procesgegevens, daarin inbegrepen enige intellectuele eigendomsrechten.

7.4 Suggesties. TPSC zal een royalty-vrije, wereldwijde, onherroepelijke en eeuwigdurende licentie tot gebruik en incorporatie in TPSC Cloud™ verwerven inzake suggesties, verbeterverzoeken, aanbevelingen of andere feedback komende van de klant, inclusief gebruikers, aangaande de werking van TPSC Cloud™.

 

8. GEHEIMHOUDING

8.1 Definitie van confidentiële informatie. Zoals gebruikt in deze overeenkomst, betekent "confidentiële informatie" alle informatie bekendgemaakt door de ene partij ("de bekendmakende partij") aan de andere partij (“de ontvangende partij”), mondeling dan wel schriftelijk, die is aangeduid als confidentieel of die redelijkerwijs moet worden begrepen als zijnde confidentieel gezien de aard van de informatie en de omstandigheden van de bekendmaking. Confidentiële informatie van de klant zal de procesgegevens omvatten; confidentiële informatie van TPSC zal TPSC Cloud™ en andere diensten van TPSC omvatten; en confidentiële informatie van beide partijen zal de voorwaarden van deze overeenkomst en alle opdrachtformulieren, business en marketing plannen, technologische en technische informatie, product plannen en ontwerpen en bekendgemaakte bedrijfsprocessen omvatten. Niettemin zal confidentiële informatie (andere dan procesgegevens) geen informatie omvatten die (i) bekend is of wordt bij het publiek zonder schending van enige (geheimhoudings-)verplichting van de bekendmakende partij, (ii) reeds bekend was bij de ontvangende partij vóór de bekendmaking door de bekendmakende partij zonder schending van enige (geheimhoudings)verplichting wat betreft de bekendmakende partij, (iii) is bekend geraakt door een derde partij zonder schending van enige (geheimhoudings)verplichting wat betreft de bekendmakende partij, of (iv) onafhankelijk door de ontvangende partij is ontwikkeld.

8.2 Bescherming van confidentiële informatie. De ontvangende partij zal hetzelfde niveau van zorg hanteren als datgene wat hij zelf toepast teneinde de confidentialiteit van diens eigen confidentiële informatie van gelijkwaardige aard te beschermen (maar in geen geval minder dan een redelijk niveau van zorg) (i) confidentiële informatie van de bekendmakende partij niet gebruiken voor een doel dat buiten de strekking van deze overeenkomst ligt, en (ii) tenzij schriftelijk toegelaten door de bekendmakende partij, de toegang tot confidentiële informatie van de bekendmakende partij beperken tot die werknemers, aannemers en agenten die dergelijke toegang nodig hebben voor doelstellingen in overeenstemming met deze overeenkomst en die een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend met de ontvangende partij die bepalingen omvatten die minimaal gelijkwaardig zijn aan de bepalingen in deze overeenkomst. Geen van beide partijen zal de voorwaarden van deze overeenkomst of van het opdrachtformulier bekendmaken aan enige derde partij, met uitzondering van hun juridische raadsman(nen) en boekhouders, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

8.3 Gedwongen openbaarmaking. De ontvangende partij mag confidentiële informatie van de bekendmakende partij bekend maken indien dit is verplicht door de wet, met dien verstande dat de ontvangende partij de bekendmakende partij hier van tevoren op de hoogte stelt (in zoverre dit wettelijk is toegestaan) en redelijke hulp verleent, op kosten van de bekendmakende partij, als de bekendmakende partij wenst te protesteren tegen de bekendmaking. Als de ontvangende partij door de wet is verplicht om de confidentiële informatie van de bekendmakende partij bekend te maken in het kader van een burgerlijke procedure waarin de bekendmakende partij in het geding is, en de bekendmakende partij protesteert niet tegen de bekendmaking, dan zal de bekendmakende partij de ontvangende partij terugbetalen inzake diens redelijke kosten aangaande het verzamelen en toegang verlenen tot zulke confidentiële informatie.

9. GARANTIE EN VRIJWARINGEN

9.1 Garantie van TPSC. TPSC waarborgt dat (i) TPSC deze overeenkomst rechtsgeldig is aangegaan, (ii) TPSC Cloud™ feitelijk in overeenstemming met de gebruikershandleiding zal werken, (iii) onderhevig aan sectie 4.4 (integratie), de functionaliteit van TPSC Cloud™ feitelijk niet zal worden verminderd gedurende de termijn van inschrijving, en (iv) TPSC geen malware zal overbrengen op de klant, vooropgesteld dat er geen inbreuk is van dit onderdeel, (v) als de klant of een gebruiker een bestand upload in TPSC Cloud™ dat malware bevat en later dit malware bevattende bestand download. Voor elke tekortkoming terzake van de hierboven vermelde garantie, wordt het enige herstelmiddel van de klant geregeld in sectie 12.3 (Beëindiging met reden) en sectie 12.4 (Terugbetaling of vergoeding bij beëindiging), zoals uiteengezet hieronder.

9.2 Vrijwaringsclausule. BEHALVE ZOALS EXPLICIET VERMELD IN DEZE, BIEDT GEEN ENKELE PARTIJ GARANTIES AF VAN WELK AARD, HETZIJ, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERZIJDS, EN ELKE PARTIJ VERWERPT SPECIFIEK ELKE IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF ELKE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN WELBEPAALD DOEL, IN ZOVERRE DIT MOGELIJK WORDT GELATEN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT.

9.3 Beta diensten. Van tijd tot tijd kan TPSC diens klant uitnodigen om, kosteloos, producten of diensten van TPSC te testen die niet algemeen beschikbaar zijn voor de klanten van TPSC ("Beta diensten"). De klant mag een dergelijke proefperiode, op diens eigen discretie, aanvaarden of weigeren. De beta diensten zullen duidelijk worden aangeduid als, beta, pilot, beperkte release, ontwikkelaars preview, niet-voor-productie of door een beschrijving met een gelijkwaardige aard. Beta diensten worden aangeboden voor evaluatiedoeleinden en niet voor productiedoeleinden, worden niet ondersteund, kunnen bugs of fouten bevatten, en kunnen worden onderworpen aan bijkomende voorwaarden. BETA DIENSTEN KUNNEN NIET WORDEN BEGREPEN ALS DIENSTEN ZOALS BEDOELD IN DEZE OVEREENKOMST EN WORDEN 'AS IS' AANGEBODEN ZONDER EXPLICIETE NOCH IMPLICIETE GARANTIE. TPSC mag te allen tijde, naar eigen goedvinden, beta diensten staken en ze nooit algemeen beschikbaar maken. Bijkomende proefvoorwaarden kunnen verschijnen op de webpagina van de beta diensten. Al dergelijke bijkomende voorwaarden maken deel uit van deze overeenkomst bij verwijzing en zijn juridisch bindend.

ALLE DATA DIE WORDT INGEBRACHT VIA DE DIENSTEN ZAL PERMANENT VERLOREN GAAN TENZIJ DE KLANT EEN ABONNEMENT KOOPT VOOR WAT BETREFT DEZELFDE DIENSTEN DIE DE BETA DIENSTEN OMVAT, OF TENZIJ DE KLANT DEZE DATA EXPORTEERT VOOR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE. DE KLANT KAN GEEN DATA OVERZETTEN DIE WERD INGEBRACHT VIA EEN DIENST DIE EEN DOWN GRADE BETEKENT TEN OPZICHTE VAN DE BETA DIENSTEN DUS, ALS DE KLANT EEN DIENST AANKOOPT DIE EEN DOWN GRADE BETEKENT TEN OPZICHTE VAN DE BETA DIENST, MOET DE KLANT DIENS DATA EXPORTEREN VOOR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE ZO NIET ZAL ZIJN DATA PERMANENT VERLOREN GAAN.

De klant is verplicht om de gebruikershandleiding te bestuderen om zich bekend te maken met de eigenschappen en functies van de beta diensten alvorens deze te testen.

 

10. WEDERZIJDSE SCHADELOOSSTELLING

10.1 Schadeloosstelling door TPSC. TPSC zal de klant verdedigen tegen elke aanspraak, eis, proces of procedure opgesteld of ingesteld tegen de klant door een derde partij bewerende dat het gebruik van TPSC Cloud™ zoals hier is toegelaten een inbreuk maakt op of een oneerlijke toe-eigening uitmaakt van de eigendomsrechten in Nederland van een derde partij ("een vordering tegen de klant"), en zal de klant schadeloosstellen voor enige schadevergoeding, kosten van advocaten en kosten die aan de klant worden aangerekend, en bedragen door de klant betaald in het kader van een door de rechtbank goedgekeurde minnelijke schikking, het resultaat van een vordering tegen de klant; vooropgesteld dat de klant (a) TPSC onmiddellijk in kennis stelt van de vordering tegen de klant; (b) TPSC als enige controle geeft over de verdediging en de schikking van de vordering tegen de klant (vooropgesteld dat TPSC niet mag schikken inzake de vordering tegen de klant tenzij de schikking de klant onvoorwaardelijk bevrijdt van alle aansprakelijkheid); en (c) TPSC alle redelijke hulp biedt, op kosten van TPSC. In geval van een vordering tegen de klant, of als TPSC redelijkerwijs gelooft dat TPSC Cloud™ inbreuk zou kunnen maken of een oneerlijk toe-eigening uitmaken, dan mag TPSC naar eigen goedvinden en zonder kosten voor de klant (i) TPSC Cloud™ zodanig aanpassen dat deze niet langer een inbreuk of oneerlijke toe-eigening oplevert, zonder een inbreuk te maken op de Garantie van TPSC zoals vermeld onder "Garantie van TPSC" hierboven, (ii) een licentie verkrijgen ten behoeve van het voortgezette gebruik van TPSC Cloud™ in overeenstemming met deze overeenkomst, of (iii) het abonnement van de klant beëindigen vóór de diensten mits een schriftelijke kennisgeving van opzegging van 30 dagen en terugbetaling aan de klant van enige vooruitbetaalde vergoedingen die de rest van het abonnementstermijn dekken na de feitelijke datum van beëindiging.

10.2 Schadeloosstelling door de klant. De klant zal TPSC verdedigen tegen elke aanspraak, eis, proces of procedure opgesteld of ingesteld tegen TPSC bewerende dat procesgegevens, of het gebruik van de klant van TPSC Cloud™ in strijd met deze overeenkomst, inbreuk maakt op of een oneerlijke toe-eigening uitmaakt van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of toepasselijk recht schendt ("een vordering tegen TPSC"), en zal TPSC schadeloosstellen voor enige schadevergoeding, kosten van advocaten en kosten die aan TPSC worden aangerekend, en bedragen door TPSC betaald in het kader van een door de rechtsbank goedgekeurde minnelijke schikking, het resultaat van een vordering tegen TPSC; vooropgesteld dat TPSC (a) de klant onmiddelijk in kennis stelt van de vordering tegen TPSC; (b) de klant als enige controle geeft over de verdediging en de schikking van de vordering tegen TPSC (vooropgesteld dat de klant niet mag schikken inzake de vordering tegen TPSC tenzij de schikking TPSC onvoorwaardelijk bevrijdt van alle aansprakelijkheid); en (c) de klant alle redelijke hulp biedt, op kosten van de klant.

10.3 Exclusief herstelmiddel. Deze sectie 10 (wederzijdse schadeloosstelling) omvat de enige aansprakelijkheid van de schadeloosstellende partij ten opzichte van, en het exclusieve herstelmiddel van de schadeloosstellende partij tegen, de andere partij wat betreft elk type van vordering beschreven in deze sectie.

 

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Beperking. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN GEEN VAN BEIDE PARTIJEN BETREFFENDE EEN ENKEL INCIDENT DAT VOORTKOMT UIT OF IS GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST (HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ BUITEN CONTRACTUEEL, HETZIJ EEN ANDERSOORTIGE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID) ZAL MEER BEDRAGEN DAN HET LAAGSTE VAN € 250.000,- OF HET BEDRAG BETAALD DOOR DE KLANT IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DIT INCIDENT, VOOROPGESTELD DAT IN GEEN GEVAL DE OPGETELDE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VAN BEIDE PARTIJEN VOORTKOMENDE UIT OF GERELATEERD AAN DEZE OVEREENKOMST (HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ BUITEN CONTRACTUEEL, HETZIJ EEN ANDERSOORTIGE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID) MEER KAN BEDRAGEN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT DE KLANT HEEFT BETAALD IN DEZE. HET VOORGAANDE ZAL DE BETALINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KLANT VERMELD IN SECTIE 6 (VERGOEDINGEN EN BETALING VAN AANGEKOCHTE DIENSTEN) NIET INPERKEN.

11.2 Uitsluiting van gevolgschade en anderzijds gerelateerde schade. IN GEEN GEVAL ZAL GEEN DER PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE PARTIJ VOOR GEDERFDE WINSTEN OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIFIEKE, INCIDENTELE, GEVOLG, DEKKINGS-SCHADE OF SCHADEVERGOEDING HOE DEZE OOK MAG ZIJN VEROORZAAKT, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ BUITEN CONTRACTUEEL, HETZIJ EEN ANDERSOORTIGE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, EN OF DE PARTIJ AL DAN NIET IS GEADVISEERD INZAKE DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERGOEDINGEN. DE VOORGENOEMDE CLAUSULE ZAL ENKEL VAN TOEPASSING ZIJN IN DE MATE WAARIN HET IS TOEGELATEN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT.

 

12. TERMIJN EN BEËINDIGING

12.1 Termijn van de overeenkomst. Deze overeenkomst begint op de datum van aanvaarding door de klant en duurt voort tot alle diensten met betrekking tot deze overeenkomst zijn afgelopen of zijn beëindigd.

12.2 Termijn aangekocht abonnement. Diensten aangekocht door de klant beginnen op de datum gespecificeerd op het toepasselijke opdrachtformulier en duren voort voor de abonnementsperiode daarin vermeld. Tenzij anders is vermeld op het toepasselijke opdrachtformulier, zullen alle diensten automatisch verlengd worden voor bijkomende periodes gelijk aan de aflopende abonnementsperiode of één jaar (welk van de twee het langst is), tenzij één van de partijen kennis geeft aan de andere partij betreffende diens wens om de abonnementsperiode niet te verlengen ten minste 90 dagen vóór het einde van de betreffende abonnementsperiode. De prijs per eenheid gedurende een dergelijke verlengingsperiode zal dezelfde zijn als gedurende de voorgaande periode tenzij TPSC schriftelijke kennisgeving heeft gericht aan de klant betreffende een prijsverhoging ten minste 30 dagen vóór het einde van een dergelijke voorgaande periode, in welk geval de prijsverhoging van toepassing zal worden vanaf de verlenging en daarna.

12.3 Beëindiging met reden. Een partij mag deze overeenkomst met reden beëindigen: (i) 30 dagen na een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij van een materiële schending indien dergelijke schending onopgelost blijft, of (ii) als de andere partij het onderwerp wordt van een verzoek tot faillissement of enige andere procedure betreffende insolvabiliteit, curatele, liquidatie of toewijzing ten voordeel van de schuldeisers.

12.4 Terugbetaling of vergoeding bij beëindiging. Bij de beëindiging met reden door de klant zal TPSC de klant alle vooruitbetaalde vergoedingen terugbetalen die betrekking hebben op de resterende termijn van alle abonnementen na de feitelijke datum van beëindiging. Bij de beëindiging met reden door TPSC, zal de klant alle onbetaalde vergoedingen betalen die betrekking hebben op de resterende termijn van alle opdrachtformulieren na de feitelijke datum van beëindiging. In geen geval zal een beëindiging de klant bevrijden van de betalingsverplichting van te betalen vergoedingen ten behoeve van TPSC voor de periode voorafgaand aan de feitelijke datum van beëindiging.

12.5 Teruggave van procesgegevens. Op aanvraag van de klant binnen 30 dagen na de feitelijke datum van beëindiging van een abonnement, zal TPSC een databasedump beschikbaar maken voor de klant, inclusief bijlagen in hun oorspronkelijke format. Na een dergelijke periode van 30 dagen, zal TPSC geen verplichting meer hebben om procesgegevens bij te houden of te verschaffen en zal daarna, tenzij wettelijk verboden, alle procesgegevens in de systemen van TPSC of anderzijds in het bezit van TPSC of onder diens controle, wissen.

12.6 Doorlopende bepalingen. Secties 6 (Vergoedingen en betaling voor aangekochte diensten), 7 (Eigendomsrechten), 8 (Geheimhouding), 9.2 (Vrijwaringsclausule), 10 (Wederzijdse schadeloosstelling), 11 (Beperking van aansprakelijkheid), 12.4 (Terugbetaling of vergoeding bij beëindiging), 12.5 (Teruggave van procesgegevens), 13 (Toepasselijk recht en rechtsgebied) en 14 (Overige bepalingen) zullen verderlopen na de beëindiging of afloop van deze overeenkomst.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

13.1 Algemeen. Welk recht van toepassing zal zijn in elk rechtsgeding dat uit deze overeenkomst voortvloeit of hiermee in verbinding staat, en welke rechtbanken in dergelijke rechtsgedingen kunnen berechten, is afhankelijk van de plaats van domicilie van de klant. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende goederen niet van toepassing is.

Als de klant domicilie heeft in:

Het toepasselijk recht is:

De rechtbanken die exclusief bevoegd zijn:

Een land in Europa, het Midden-Oosten of Afrika

Nederland

Alkmaar, Nederland

Canada

Ontario en federale wetgeving van Canada

Toronto, Ontario, Canada

De U.S.A., Mexico of een land in Centraal- of Zuid-Amerika of de Caraïben

Californië en federale wetgeving van de U.S.A

San Francisco, Californië, U.S.A.

Een land in Azië of de Pacific region, anders dan Australië en de NZ landen

Singapore

Singapore

Australië en andere NZ landen

Australië

Queensland, Australië

 

13.2 Wijze van kennisgeving. Tenzij anderzijds gespecifieerd in deze overeenkomst, moeten alle kennisgevingen, toelatingen en goedkeuringen in deze schriftelijk geschieden en worden geacht te zijn gegeven: (i) op de dag van de persoonlijke bezorging, (ii) op de tweede werkdag na het verzenden per post, (iii) op de tweede werkdag na het verzenden van een bevestigde fax, of (iv) op de eerste werkdag na het zenden van een email (vooropgesteld dat email onvoldoende zal zijn voor kennisgevingen betreffende beëindiging van een abonnement of een vordering tot schadeloosstelling). Facturatie-gerelateerde kennisgevingen ter attentie van de klant zullen worden geadresseerd aan de contactpersoon voor facturering aangewezen door de klant. Alle andere kennisgevingen aan de klant zullen worden gericht tot de systeembeheerder bevoegd voor de diensten, aangewezen door de klant.

13.3 Overeenkomst inzake toepasselijk recht en rechtsgebied. Elke partij is het eens met de toepasselijke wetgeving zoals hierboven is uiteengezet zonder rekening te houden met keuze of collisieregels en met de exclusieve bevoegdheid van de relevante rechtbanken bovengenoemd.

13.4 Afstand van juryrechtspraak. Elke partij doet hierbij afstand van elk recht op juryrechtspraak in verband met elke actie of rechtsgang die voortvloeit uit of is gerelateerd aan deze overeenkomst.

 

14. OVERIGE BEPALINGEN

14.1 Naleving exportverplichtingen. TPSC Cloud™, andere technologie die TPSC beschikbaar stelt en afgeleiden daarvan kunnen onderworpen zijn aan exportwetten en reguleringen van de Verenigde Staten van Amerika en andere jurisdicties. Elke partij stelt dat zij niet is genoemd op gelijk welke zwart lijst van de regering van de Verenigde Staten van Amerika. De klant zal gebruikers niet toestaan om toegang te verkrijgen tot diensten of deze te gebruiken in een land waarop een embargo van de Verenigde Staten van Amerika rust (momenteel Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan of Syrië) of in schending met een exportwet of regulering van de Verenigde Staten van Amerika.

14.2 Anti-corruptie. De klant heeft geen illegale of ongepaste steekpenningen, smeergelden, betalingen, geschenken of dingen van waarde ontvangen noch aangeboden gekregen van werknemers van TPSC of agenten in het kader van deze overeenkomst. Redelijke geschenken en amusement aangeboden in de normale gang van zaken maken geen inbreuk op bovenstaande beperking. Als de klant kennis krijgt van enige schending van de bovenstaande beperking, zal de klant redelijke inspanningen leveren om onverwijld de juridische afdeling van TPSC in kennis te stellen.

14.3 Relatie tussen de partijen. De partijen zijn van elkaar onafhankelijke ondernemingen. Deze overeenkomst creëert geen partnerschap, franchise, joint venture, agentuur, boedelbeheerder of een arbeidsrelatie tussen de partijen.

14.4 Geen begunstigden derden. Er zijn geen begunstigden derden in het kader van deze overeenkomst.

14.5 Verklaring van afstand. Geen niet-uitoefenen of uitgesteld uitoefenen van rechten uit deze overeenkomst door één van beide partijen kan worden begrepen als een afstand van dat recht.

14.6 Deelbaarheid. Als er een bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank als strijdig met de wet wordt bevonden, dan zal deze bepaling worden aangepast door de rechtbank en worden geïnterpreteerd zodat zij het best de objectieven van de oorspronkelijke bepaling bereikt binnen hetgene wat wettelijk mogelijk is, de overige bepalingen van deze overeenkomst blijven gelden.

14.7 Vergoedingen van advocaten. De klant zal op vraag alle redelijke vergoedingen van advocaten in hoofde van TPSC en andere kosten opgelopen door TPSC in het kader van het invorderen van enige vergoedingen of kosten betaalbaar aan TPSC in hoofde van deze overeenkomst ten gevolge van een inbreuk door de klant op de bepalingen in sectie 6.2 (facturen en betalingen) betalen.

14.8 Overdracht. Geen van beide partijen mag enige van diens rechten of verplichtingen inzake deze overeenkomst overdragen, hetzij van rechtswege hetzij anders, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (die niet op onredelijke gronden kan worden geweigerd). Niettegenstaande het voorgaande, mag elke partij de gehele overeenkomst overdragen (inclusief alle opdrachtformulieren), zonder toestemming van de andere partij, aan diens filiaal of in het kader van een fusie, overname, bedrijfsreorganisatie, of verkoop van alle of substantieel alle activa, waarin geen directe concurrent van de andere partij bij betrokken is. De enige remedie van een partij in geval van een vermeende overdracht van deze overeenkomst in tegenspraak met deze paragraaf zal bestaan uit, naar eigen oordeel van de niet-overdragende partij, beëindiging van deze overeenkomst na schriftelijke kennisgeving van de overdragende partij. In het geval van een dergelijke beëindiging, zal TPSC de klant vooruitbetaalde vergoedingen die de resterende termijn van de abonnementen na de feitelijke datum van beëindiging dekken, terugbetalen. Onderhevig aan het voorgaande, zal deze overeenkomst de partijen binden en ten goede komen van de partijen, diens opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

14.9 Algehele overeenkomst. Deze overeenkomst, daarin begrepen alle bewijsstukken en wijzigingen daarop en alle opdrachtformulieren, vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen en heeft voorrang op alle voorgaande en tijdelijke overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk hetzij mondeling, betreffende dit onderwerp. Geen enkele aanpassing, wijziging of afstand van een enkele bepaling van deze overkomst kan gevolg hebben tenzij het schriftelijk geschiedt en is ofwel getekend of elektronisch aanvaard door de partij tegen wie de aanpassing, wijziging of afstand is opgesteld. Niettemin, in zoverre er een conflict of inconsistentie rijst tussen de bepalingen uit de tekst van deze overeenkomst en een ander bewijsstuk of wijziging hierop of op een opdrachtformulier, dan zullen de bepalingen van een dergelijk bewijsstuk, wijziging of opdrachtformulier overheersen. Tenzij anders vermeld, zullen de voorwaarden bepaald in de inkooporder van de klant of enige andere documentatie (met uitzondering van opdrachtformulieren) niet worden geïncorporeerd in deze overeenkomst of daar deel van uitmaken, en dergelijke voorwaarden zijn van geen betekenis.