Skip to content

Noordwest Ziekenhuisgroep

Updated at: 8 februari 2021

Inhoudsopgave

Integraal Kwaliteitsmanagement Systeem, inclusief Digitaal Verbetervolgsysteem


Noordwest Ziekenhuisgroep
 is een dynamische en ambitieuze ziekenhuisorganisatie met diverse locaties, die elk kwalitatief hoogwaardige zorg bieden. Voor meerdere behandelingen behoort Noordwest voor zowel kwaliteit als kwantiteit tot de top van Nederland.

Binnen Noordwest ligt de nadruk op continue kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door te bepalen of ieder proces efficiënt en effectief is zonder de hoge normen voor patiëntenzorg en kwaliteit uit het oog te verliezen. Cultuur en leiderschap zijn daarbij belangrijke sleutelfactoren.

Strategisch partnerschap

De relatie tussen Noordwest Ziekenhuisgroep en The Patient Safety Company gaat ver terug. In 2006 werd Noordwest (toen nog Medisch Centrum Alkmaar) de eerste klant van TPSC. Sterker nog, Noordwest heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons software platform, TPSC Cloud™.

In 2014 is deze bijzondere samenwerking geformaliseerd tot een strategisch partnerschap. Noordwest wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties en functionaliteiten op het TPSC Cloud™ platform. De relatie is hiermee naar een hoger niveau getild, resulterend in diverse TPSC Cloud™ applicaties die bij Noordwest organisatie-breed worden ingezet.

TPSC Cloud™ applicaties

In 2006 is Noordwest Ziekenhuisgroep begonnen met de VIM/Incident Management applicatie: Onbedoelde gebeurtenissen die tot schade aan de patiënt hebben geleid, of hadden kunnen leiden worden middels deze applicatie gemeld en opgevolgd. Zwaktes in processen worden boven water gehaald. De analyse van incidenten is gefocust op het verbeteren van processen, zodat (bijna-)incidenten in de toekomst worden voorkomen.

In de loop der jaren is het TPSC Cloud™ platform uitgebreid met diverse maatwerk applicaties. Deze applicaties maken deel uit van het veiligheidsmanagement systeem.

  • Calamiteiten Analyse – Basisoorzaken van een calamiteit worden middels PRISMA in kaart gebracht en onderzocht. De analyse wordt ondersteund en vastgelegd in de Calamiteiten Analyse applicatie.
  • Arbo incidenten – Middels deze applicatie worden de incidenten gemeld en opgevolgd die schade hebben gebracht, of hadden kunnen brengen, aan de medewerkers van het Noordwest. Voorbeelden zijn prik-, bijt-, snij-, spat- en valincidenten.
  • Ziekenhuis Incidenten Registratie (ZIR) – Uitingen van agressie van patiënten naar de medewerkers van Noordwest worden gemeld en opgevolgd middels de ZIR applicatie.
  • Regionaal Logistiek Centrum (RLC) – In deze applicatie worden incidenten gemeld en opgevolgd die te maken hebben met instrumentarium.
  • Interne Enquêtes – Middels deze applicatie worden enquêtes voor intern gebruik opgezet en verstuurd. Bijvoorbeeld enquêtes om interne bijeenkomsten te evalueren. 

Het digitaal verbetervolgsysteem

Het digitaal verbetervolgsysteem vormt het hart van het veiligheidsmanagement systeem. Het is de centrale plek waar alle verbeterpunten binnen Noordwest worden geregistreerd en beheerd. Dwarsverbanden, samenhang en structuur zijn op verschillende niveaus in de organisatie inzichtelijk. Per verbeterpunt wordt een eigenaar toegekend. Het dossier van een verbeterpunt bevat een actieplan en de voortgang wordt gemonitord. Met filterlijsten kunnen per afdeling, bron, melder of eigenaar overzichten worden gegenereerd.

“Sinds de implementatie van het digitaal verbetervolgsysteem is het aantal geregistreerde verbeterpunten van 30 naar 175 per maand gestegen. Tegelijkertijd is de gemiddelde termijn van afronding aanzienlijk gedaald van 250 naar 30 dagen.”

Dit succes is grotendeels te danken aan de eenvoud en de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie.

Integraal kwaliteitsmanagement systeem

Maar naast TPSC Cloud™ worden binnen Noordwest verschillende andere systemen en documenten gebruikt. Allen dienen hetzelfde doel; kwalitatief hoogwaardige zorg leveren, afgestemd op de wens van de patiënt, en voldoen aan wet- en regelgeving.

Om structuur, samenhang en toegankelijkheid van deze systemen te realiseren, implementeerde Noordwest een integraal kwaliteitsmanagementsysteem, genaamd Zo Werken Wij, bestaande uit Ons Huis, Succesboeken en het digitaal verbetervolgsysteem.

Het digitaal verbetervolgsysteem is volledig geïntegreerd en neemt een belangrijke rol in binnen het integraal kwaliteitsmanagement systeem. Met behulp van de applicatie wordt de PDCA-cyclus consequent doorlopen en weet Noordwest de kwaliteit van zorg continu te verbeteren.

Ons Huis bestaat uit:

  • de visie, kerntaken en het beleid
  • het besturingsproces
  • het zorgproces

In de succesboeken staat beschreven hoe Noordwest dingen doet; van ziekenhuisbrede- tot afdelingsspecifieke afspraken.

Vóór de introductie van Ons Huis en Succesboeken had elk van de 79 afdelingen van Noordwest een eigen kwaliteitshandboek en meerdere actielijsten. Het aantal decentrale documenten maakte transparantie niet mogelijk.

Introductie van Ons Huis en Succesboeken zorgde voor een eenduidig beheer van richtlijnen, processen, procedures en resultaten op één centrale plek.

Externe auditoren zijn onder de indruk van de werkwijze en het niveau waarop het integraal kwaliteitsmanagementsysteem en digitaal verbetervolgsysteem Zo werken Wij ondersteuning biedt in de complexe organisatie. Patiëntenzorg verbetert en informatie van de ziekenhuisorganisatie, locaties en afdeling is eenduidig en gemakkelijk toegankelijk voor management, medewerkers en stakeholders. Informatie is transparant en medewerkers/afdelingen kunnen van elkaar leren.

Het succes van het Integraal kwaliteitsmanagement blijft niet onopgemerkt en wordt internationaal erkent; Open Medicine Journal heeft Noordwest zelfs gevraagd om een publicatie te schrijven.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het digitaal verbetervolgsysteem van Noordwest? Vraag dan geheel vrijblijvend een online demonstratie aan. Maak in 30 minuten kennis met de software en ontdek de vele mogelijkheden.

New call-to-action