Skip to content

Hoe maak je van patiënten-/cliëntenparticipatie een succes?

Laatste update: 3 september 2020
Hoe maak je van patiënten/cliënten participatie een succes?

Inhoudsopgave

Hoe maak je van patiënten/cliënten participatie een succes?

Er komt steeds meer besef dat actief luisteren naar ervaringen van patiënten/cliënten en hun naasten de kwaliteit en veiligheid van de zorg sterk kan verbeteren zonder dat daar grote veranderingstrajecten voor nodig zijn. Dit noemen we patiënten/cliënten participatie.

In de voorgaande blogs hebben we uitgebreid gesproken over hoe je de juiste tool en participanten selecteert. Deze blog gaat dieper in op hoe je van patiënten/cliënten participatie een succes maakt.

Hoe zorg je dat je als organisatie leert patiënten/cliënten participatie?

Patiëntenparticipatie is geen doel op zich, maar een middel om kwaliteitsverbeteringen in de zorg door te voeren. De opvolging van verkregen resultaten is de sleutel tot het laten slagen van patiënten- en cliënten participatie. Onafhankelijk van de tool die wordt toegepast.

De grootste valkuil na het uitvoeren van participatie is dat wensen en behoeften van patiënten/cliënten helder zijn, maar dat vervolgens niets wordt gedaan met de verkregen informatie.

Het daadwerkelijk verbeteren van de zorg is de belangrijkste vervolgstap. Bij het zetten van vervolgstappen zijn een aantal punten belangrijk:

Borg de terugkoppeling van verkregen informatie:
 • Wie koppelt informatie terug?
 • Aan wie wordt de informatie teruggekoppeld? Bijv. medewerkers, Raad van Bestuur, patiënten?
 • Op welke manier wordt de informatie teruggekoppeld? Bijv. presentatie, poster, website, artikel in ziekenhuiskrant of regionaal dagblad?
 • Zorg dat patiënten, zorgverleners en management informatie krijgen over resultaten én vervolgtrajecten.
 • Regelmatig herhalen van het verzamelen van gegevens geeft een betrouwbaar beeld en geeft inzicht in veranderingen.
Bepaal wat gaat gebeuren met de resultaten:
 • Wie gaat de informatie omzetten naar concrete verbeteracties?
 • Wie bepaalt welke prioriteiten worden gesteld aan de verbeteracties?
 • Wie heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de verbeteracties?
 • Zorg dat het onderwerp patiënten/cliënten participatie op de agenda komt én blijft.
Formuleer SMART-doelen voor de verbeteracties:
 • S: Specifiek: zo concreet mogelijk
 • M: Meetbaar: zorg dat er metingen verricht kunnen worden
 • A: Appellerend/ambitieus
 • R: Resultaatgericht
 • T: Tijdgebonden: stel een einddatum
 • Zorg verder dat er sprake is van een Plan–Do–Check–Act cyclus of een andere methode om cyclisch en stapsgewijs aan verbetering te werken.

Ondersteuning bij de opvolging van participatie initiatieven

De softwareoplossingen van TPSC ondersteunen bij de inzet van patiënten/cliënten participatie. Door middel van verschillende tools kunnen patiënten en cliënten op een eenvoudige manier feedback geven op de geleverde zorg, zodat het op de werkvloer bespreekbaar kan worden gemaakt. Denk hierbij aan een online oplossing voor klachtenregistratie en tevredenheidsonderzoeken. Zwaktes in bestaande processen worden boven water gehaald, geanalyseerd en geoptimaliseerd.

Digitaal verbetervolgsysteem
Een goede opvolging vormt de sleutel tot succes. Improve 2.0 ondersteunt het verbeterproces met een resultaatgerichte aanpak. De oplossing brengt structuur en transparantie aan in de vele verbeteracties die de organisatie verzamelt met diverse (patiëntenparticipatie) initiatieven. De PDCA-cyclus is geborgd. Verbeteracties worden geprioriteerd, verantwoordelijken worden aangewezen en doorlooptijden worden bewaakt.

eBook patiënten/cliëntenparticipatie

Wil je meer weten over patiëntenparticipatie en welke tools je hiervoor kunt inzetten? Download het eBook 'Hoe maak je van zorg, écht goede zorg?'. Leer aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe je patiëntenparticipatie kunt inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg. 

Download eBook Patient Participation